Contact

Wij gaan er prat op een school met een open en familiaal karakter te zijn. Wij vinden de betrokkenheid en de inbreng van de aan ons toevertrouwde kinderen en van hun ouders dan ook zeer belangrijk.

Een goede communicatie is hierbij van het grootste belang.

Daarom sommen wij even de kanalen op waarover wij beschikken om met mekaar te communiceren.

Email

Mededelingen, vragen en antwoorden vinden het snelst hun weg via e-mail. U bent zeker dat er geen mededelingen 'verloren' gaan in de boekentas.

Bovendien kunnen we ons op deze manier veel kopieerwerk besparen en beperken we de papierberg.

Wij vragen dus aan de ouders die over een e-mailaders beschikken, dit te vermelden op het inlichtingenblad, dat u krijgt bij de aanvang van het schooljaar.

U kan ons steeds bereiken op: lydia.dhont@toverbeek.be

Mondelinge communicatie

 • Steeds bereid tot een gesprek: Alle leden van ons team(directie, leerkrachten, toezichters, ...) zijn steeds bereid tot een occasioneel gesprek. Kleine probleempjes en vragen van praktische aard zijn hiermee het snelst van de baan.
 • Telefoon: Voor het melden van afwezigheden, vragen ivm inschrijving, ... kan u terecht op het nummer: 02/428 41 87 (school).
 • Infoavonden: Een eerste infoavond voor alle ouders vindt plaats bij aanvang van het schooljaar. U krijgt er tal van praktische inlichtingen en kan er gericht vragen stellen aan alle teamleden.
 • Oudercontacten: Op geregelde tijdstippen worden er ouderavonden georganiseerd waarop u persoonlijk de schoolse vorderingen kan bespreken met de leerkracht van uw kind.
 • Contactavonden: De contactdagen bieden de gelegenheid beleidsinformatie betreffende de school aan de ouders mee te delen, alsook gedachtenwisseling dienaangaande tussen ouders en school mogelijk te maken.
 • Feesten: Er worden regelmatig activiteiten en feesten georganiseerd. Kruis deze meteen aan in uw agenda. Dit is de gelegenheid bij uitstek om een praatje te maken met het team en andere ouders.

Schriftelijke communicatie

 • Mededelingenmap/schriftje: Alle schriftelijke mededelingen worden op deze manier bezorgd.
  Het is raadzaam om dit elke dag na te kijken. Nieuwe mededelingen worden door u geparafeerd zodat de leerkracht weet dat u de mededeling hebt gezien.
 • Schoolagenda: De schoolagenda is niet alleen bedoeld om huistaken en lessen te noteren. Opmerkingen van de leerkracht of van uzelf vinden er ook hun plaats. Wij vragen u om dagelijks de schoolagenda na te kijken en te paraferen.
 • Werkmap: De leerlingen van de lagere school tonen u regelmatig een map met de werkjes die ze hebben gemaakt. Zo blijft u op de hoogte van wat uw kind op school heeft geleerd.
 • Rapport: Met het schoolrapport houden wij u op de hoogte van de vorderingen van uw kind.